„Laboratorium Kultury” (ISSN 2084-4697) to rocznik notowany w części B wykazu czasopism MNiSW (4 pkt). Czasopismo jest indeksowane w:

 

bazhum_logo

CEJSH-logo

Balkanalysis-archive-ceeol-logo

ICI_JML

 

Profil czasopisma

„Laboratorium Kultury” powstało w 2012 roku przy Zakładzie Teorii i Historii Kultury wchodzącym w skład Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszy numer został poświęcony Claude’owi Lévi-Straussowi i Smutkowi tropików (red. A. Pisarek), drugi Bronisławowi Malinowskiemu i Argonautom zachodniego Pacyfiku (red. M. Pacukiewicz, A. Pisarek), trzeci Lewisowi Henry’emu Morganowi i Lidze Irokezów (red. M. Rygielska, J. Dziewit), czwarty natomiast dotyczył postaci Jana Aleksandra Karłowicza i Chaty polskiej (red. A. Gomóła, A. Pisarek).

W profil czasopisma wpisana została więc zasada wykorzystania, jako idiomu określającego tematykę poszczególnych numerów, nazwiska badacza. Autor i jego dzieło są w tym wypadku rozumiani kontekstualnie i wieloaspektowo. Dlatego też równie ważny dla twórców czasopisma był i jest ten poziom refleksji, który dotyczy autora jako „zasady układu dyskursów”. jak i ten pozwalający na zrekonstruowanie biografii naukowej badacza wraz z sieciami naukowymi, w których funkcjonował. Pierwszy wariant plasuje się blisko Foucaultowskiego projektu archeologii wiedzy i stawia w centrum analizę historycznych formacji dyskursywnych, drugi wywieść można z antropologii nauki, która za profil badawczy przyjmuje jednostkową biografię. Także problematyka szeroko rozumianego „tekstu” była niezwykle istotny dla założycieli pisma. To właśnie on, traktowany zwłaszcza jako forma przedstawiania wyników badań nad zjawiskami kulturowymi, staje się często przedmiotem publikowanych analiz.

 

Otwarty dostęp

„Laboratorium Kultury” jest czasopismem prowadzonym zgodnie z zasadami wolnego dostępu (open access). Wszystkie artykuły są udostępniane za darmo w Internecie na warunkach licencji CC-BY-NC-ND (Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych) w wersji 3.0 (szczegółowe warunki: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl). Artykuły zamieszczone w „Laboratorium Kultury” mogą być dowolnie przechowywane, kopiowane, drukowane, rozpowszechniane i wykorzystywane do celów naukowo-dydaktycznych przy zachowaniu warunków licencji. Zgodnie z tymi warunkami nie ma możliwości ich komercyjnego wykorzystywania.

CCiOA