Proces przyjmowania i recenzowania artykułów

1. Redakcja „Laboratorium Kultury” prowadzi wstępną selekcję tekstów. Na tym etapie następuje ocena tekstów oraz naniesienie poprawek. Wybrane artykuły zostają przyjęte do recenzji.

2. Zaakceptowane przez Redakcję artykuły zostają przesłane (bez podania nazwisk Autorów) do dwóch zewnętrznych i niezależnych recenzentów, będących uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach. Recenzja odbywa się zgodnie z założeniami Double-blind review proces (Autorzy i Recenzenci nie znają swoich nazwisk). W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczną informację dotyczącą skierowania artykułów do publikacji lub ich odrzucenia. Fragment recenzji dotyczący danego artykułu zostaje również przesłany do Autora. Lista Recenzentów znajduje się na stronie internetowej „Laboratorium Kultury” i jest raz w roku aktualizowana; nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.

3. Artykuł zostaje przyjęty do publikacji i przekazany do redakcji językowej po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji.

4. Po weryfikacji merytorycznej i naniesieniu poprawek językowych artykuły zostają odesłane do Autora w celu dokonania przez niego korekty.

5. Po akceptacji przez Autorów wszystkich poprawek, teksty przyjęte do publikacji trafiają do korekty.

6. Wyselekcjonowane, zrecenzowane i poprawione artykuły zostają opublikowane na łamach „Laboratorium Kultury”.

7. Redakcja nie odsyła zgłoszonych do druku materiałów, które nie przeszły procedury selekcji i recenzowania.

 

Zapora ghostwriting

1. Autorzy publikacji zobowiązani są w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy zaprezentować, iż są bezpośrednimi Autorami przesłanych tekstów. Jeśli artykuł powstał przy współudziale innych osób, to Autorzy zobowiązani są do ujawnienia ich udziału jako Autorów lub Współautorów, bądź zobowiązują się do wymienienia ich w podziękowaniach, zamieszczonych w artykule (z podaniem ich afiliacji i kontrybucji).

2. Jeśli artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego, to Autor zobowiązany jest do umieszczenia informacji, dotyczących źródeł finansowania projektu, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (zgodnie z zasadami „financial disclosure”).

3. Zgodnie z najwyższymi standardami rzetelności w nauce, Redakcja przeciwdziała przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”.

4. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

5. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

6. „Ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

Otwarty dostęp

„Laboratorium Kultury” jest czasopismem prowadzonym zgodnie z zasadami wolnego dostępu (open access). Wszystkie artykuły są udostępniane za darmo w Internecie na warunkach licencji CC-BY-NC-ND (Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych) w wersji 3.0 (szczegółowe warunki: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl).

Artykuły zamieszczone w „Laboratorium Kultury” mogą być dowolnie przechowywane, kopiowane, drukowane, rozpowszechniane i wykorzystywane do celów naukowo-dydaktycznych przy zachowaniu warunków licencji. Zgodnie z tymi warunkami nie ma możliwości ich komercyjnego wykorzystywania.

Zgłoszenie artykułu do „Laboratorium Kultury” oznacza akceptację powyższych zasad. Po przyjęciu artykułu do druku i pozytywnej recenzji wydawniczej autorzy podpisują umowę licencyjną zgodną ze WZOREM.

Autorzy nadsyłanych artykułów powinni upewnić się, czy wykorzystywane przez nich materiały nie są chronione prawami autorskimi na rzecz innych osób i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie uchybienia w tym względzie.

Autorzy nie ponoszą żadnych opłat za publikację w „Laboratorium Kultury”.

CCiOA