Wskazówki redakcyjne:

 

1. Formatowanie tekstu

 • Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5
 • Wcięcia akapitowe (Format > Akapit > Wcięcie akapitowe): 1,25 cm
 • Tytuły, śródtytuły i rozdziały: wyróżnić pogrubieniem

 

2. Przypisy, bibliografia

 • Prosimy używać przypisów dolnych (Wstaw > Przypis)
 • Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię, afiliację autora oraz streszczenie w języku polskim i języku angielskim.

 

Przykłady przypisów

 • książki:

M. Douglas, Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii, przeł. E. Dżurak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 15–17.

 • artykuł w czasopiśmie:

D. Zygmuntowicz, Szpetne ciało Erosa, „Kultura Współczesna” 2009, nr 1, s. 40–59.

 • artykuł w zbiorze tekstów:

J.S. Ossowski, O antropologii literatury uwag kilka, w: Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji, red. E. Kosowska, A. Gomóła, E. Jaworski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 38.

 • Internet:

M. Coman, Media Anthropology: An Overwiew, http://www.media-anthropology.net/coman_maoverview.pdf, 01.01.2012.

 • teksty, które już się pojawiły w artykule:

M. Douglas, Symbole…, s. 15. (gdy więcej niż jeden tekst)

 

Bibliografia

 • W bibliografii prawidłowy zapis wygląda następująco:

Douglas M., Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii, przeł. E. Dżurak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

 • Artykuły z czasopism naukowych należy zapisywać z zakresem stron danego tekstu:

Zygmuntowicz D., Szpetne ciało Erosa, „Kultura Współczesna” 2009, nr 1, s. 40–59.

 

3. Zasady cytowania

Cytaty należy umieszczać w cudzysłowach, bez kursywy i zmieniania czcionek. Jeśli  cytowany jest dłuższy fragment, można go wyróżnić jako niezależny akapit bez  cudzysłowów, mniejszym krojem (rozmiar czcionki 10). Tytuły w tekście piszemy kursywą, chyba że są to  tytuły czasopism  – wtedy należy zastosować cudzysłów i czcionkę prostą.

 

4. Problem myślników

Dywiz „-” w złożeniach typu autor-narrator.

Długi myślnik „–” wszędzie.

 

Struktura tekstów:

Prosimy o przesyłanie tekstów zgodnych z przedstawioną poniżej strukturą:

 1. Imię i nazwisko Autora/Autorów
 2. Afiliacja instytucjonalna
 3. Tytuł artykułu
 4. Abstrakt w języku polskim
 5. Słowa klucze w języku polskim
 6. Notka o finansowaniu badania (jeśli jest konieczna)
 7. Treść artykułu (z ewentualnym podziałem na rozdziały)
 8. Bibliografia
 9. Tytuł i abstrakt w języku angielskim
 10. Nota o Autorze