Wskazówki redakcyjne:

 

1. Formatowanie tekstu

 • Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5
 • Wcięcia akapitowe (Format > Akapit > Wcięcie akapitowe): 1,25 cm
 • Tytuły, śródtytuły i rozdziały: wyróżnić pogrubieniem

 

2. Przypisy, bibliografia

 • Prosimy używać przypisów dolnych (Wstaw > Przypis)
 • Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię, afiliację autora oraz streszczenie w języku polskim i języku angielskim.

 

Przykłady przypisów

 • książki:

M. Douglas, Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii, przeł. E. Dżurak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 15–17.

 • artykuł w czasopiśmie:

D. Zygmuntowicz, Szpetne ciało Erosa, „Kultura Współczesna” 2009, nr 1, s. 40–59.

 • artykuł w zbiorze tekstów:

J.S. Ossowski, O antropologii literatury uwag kilka, w: Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji, red. E. Kosowska, A. Gomóła, E. Jaworski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 38.

 • Internet:

M. Coman, Media Anthropology: An Overwiew, http://www.media-anthropology.net/coman_maoverview.pdf, 01.01.2012.

 • teksty, które już się pojawiły w artykule:

M. Douglas, Symbole…, s. 15. (gdy więcej niż jeden tekst)

 

Bibliografia

 • W bibliografii prawidłowy zapis wygląda następująco:

Douglas M., Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii, przeł. E. Dżurak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

 • Artykuły z czasopism naukowych należy zapisywać z zakresem stron danego tekstu:

Zygmuntowicz D., Szpetne ciało Erosa, „Kultura Współczesna” 2009, nr 1, s. 40–59.

 

3. Zasady cytowania

Cytaty należy umieszczać w cudzysłowach, bez kursywy i zmieniania czcionek. Jeśli  cytowany jest dłuższy fragment, można go wyróżnić jako niezależny akapit bez  cudzysłowów, mniejszym krojem (rozmiar czcionki 10). Tytuły w tekście piszemy kursywą, chyba że są to  tytuły czasopism  – wtedy należy zastosować cudzysłów i czcionkę prostą.

 

4. Problem myślników

Dywiz „-” w złożeniach typu autor-narrator.

Długi myślnik „–” wszędzie.

 

Struktura tekstów:

Prosimy o przesyłanie tekstów zgodnych z przedstawioną poniżej strukturą:

 1. Imię i nazwisko Autora/Autorów
 2. Afiliacja instytucjonalna
 3. Tytuł artykułu
 4. Abstrakt w języku polskim
 5. Słowa klucze w języku polskim
 6. Notka o finansowaniu badania (jeśli jest konieczna)
 7. Treść artykułu (z ewentualnym podziałem na rozdziały)
 8. Bibliografia
 9. Tytuł i abstrakt w języku angielskim
 10. Nota o Autorze

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Author guidelines:

 

1. Text formatting

 • Times New Roman, font size: 12, space: 1,5
 • Paragraph indents: 1,25 cm
 • Titles, subheadings and chapters: bold

 

2. References, bibliography

 • Please use footnotes (Insert> Footnote).
 • Bibliography, author affiliation and abstract should be placed at the end of the article.

 

Footnotes

 • books:

P. Descola, Beyond Nature and Culture, trans. J. Lloyd, University of Chicago Press, Chicago 2013, p. 15–17.

 • article in a journal:

P. Descola, Modes of being and forms of predication, „HAU. Journal of Ethnographic Theory” 2014, vol 4, no 1, p. 40–59.

 • collective work:

D. Bell, Moments of hospitality, in: Mobilizing Hospitality, ed. J. Germann Molz, S. Gibson, Ashgate Publishing, Aldershot 2007, p. 38.

 • web:

M. Coman, Media Anthropology: An Overwiew, http://www.media-anthropology.net/coman_maoverview.pdf, 01.01.2012.

 • the texts that have already appeared in the article:

P. Descola, Beyond Nature…, p. 15.

 

Bibliography

Descola P., Beyond Nature and Culture, trans. J. Lloyd, University of Chicago Press, Chicago 2013.

Bell D., Moments of hospitality, in: Mobilizing Hospitality, ed. J. Germann Molz, S. Gibson, Ashgate Publishing, Aldershot 2007.

Descola P., Modes of being and forms of predication, „HAU. Journal of Ethnographic Theory” 2014, vol 4, no 1, p. 40–59.

 

3. Citation policies

Quotes should be enclosed in quotation marks, without italics. If a longer fragment is quoted, it can be distinguished as an new paragraph without quotation marks, smaller in size (font size: 10). Titles are always in italics (unless it is magazine title – then you should use only quotation marks).