LK6„Laboratorium Kultury” zaprasza wszystkich zainteresowanych do współtworzenia kolejnego tomu tego czasopisma, z założenia prezentującego sylwetki, dokonania i wpływy znaczących antropologów społecznych i kulturowych.

Kolejny, siódmy numer czasopisma, chcielibyśmy poświęcić Ralphowi Lintonowi, badaczowi znanemu w Polsce głównie za sprawą Kulturowych podstaw osobowości. Za cel stawiamy sobie prześledzenie jego niezwykle bogatej działalności terenowej, publikacyjnej, dydaktycznej i organizacyjnej. Pragnęlibyśmy także uzupełnić wiedzę o naukowych, historycznych i kulturowych kontekstach, w jakich powstały najważniejsze dzieła Ralpha Lintona (m.in. The Study of Man oraz wydane pośmiertnie The Tree of Culture). Proponujemy następujące pola namysłu:

 • tropy biograficzne (edukacja, przebieg kariery, działalność pozanaukowa itp.);
 • sieci naukowe i instytucjonalne – uniwersytety, muzea, kręgi towarzyskie;
 • przenikanie dyscyplin: Ralph Linton jako etnograf, archeolog i antropolog;
 • przenikanie dyskursów: od antropologii fizycznej po historię kultury;
 • badania terenowe: mieszkańcy Markizów, Madagaskaru, Komancze;
 • teoria kultury autorstwa badacza i jej centralne pojęcia: wzór kulturowy, zmiana kulturowa, status i rola kulturowa, osobowość kulturowa;
 • wpływ Ralpha Lintona na polską i światową myśl naukową.

 

Artykuły do numeru „Laboratorium Kultury” dotyczącego Ralpha Lintona należy przesyłać do 15 grudnia 2017 r. na adres mailowy redakcji: laboratoriumkultury@us.edu.pl

Szczegółowe wyznaczniki redakcyjne znajdują się na stronie: http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl

 

Redaktorzy numeru:

dr Adam Pisarek

mgr Kamil Kozakowski

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

“Laboratory of Culture” has the pleasure to invite all interested parties to co-create the next issue of the journal, which in its principle aims to present the portraits, achievements and influences of the noteworthy social and cultural anthropologists. The upcoming, seventh issue of the journal is to be dedicated to Ralph Linton, the researcher known in Poland largely for The Cultural Background of Personality. It is our goal to trace the exceptional wealth of his  achievements in field studies, publishing, didactics and institutional work. We would also wish to supplement the knowledge about academic, historic and cultural contexts in which Ralph Linton’s most notable works (such as The Study of Man or the posthumously published The Tree of Culture) were created. For your consideration we propose the following areas:

 • biographical tropes (education, career, extra-academic activity etc);
 • academic and institutional networks – universities, museums, social circles;
 • Ralph Linton as an ethnographer, archaeologist and anthropologist;
 • Ralph Linton: from biological anthropology to cultural history;
 • field studies: the inhabitants of the Marquesas Islands and Madagascar, the Comanche;
 • Linton’s theory of culture and its most crucial notions: cultural pattern, cultural change, cultural status and role, cultural personality;
 • Ralph Linton’s influences over polish and global scientific thought.

 

The manuscripts for the issue on Ralph Linton should be submitted via e-mail at address laboratoriumkultury@us.edu.pl by November 15, 2017.

Submission information can be found on the homepage: www.lk.us.edu.pl

 

 

Zdjęcie: Licencja CC0, Mike Wilson.