MM„Laboratorium Kultury” zaprasza wszystkich zainteresowanych do współtworzenia kolejnego tomu tego czasopisma, z założenia prezentującego sylwetki, dokonania i wpływy wielkich antropologów społecznych i kulturowych. Mam przyjemność być redaktor prowadzącą  tomu 5 (2016), który zamierzamy poświęcić Marcelowi Maussowi – w naszym przekonaniu – drugiemu po Claudzie Lévi-Straussie, najbardziej oryginalnemu i odkrywczemu badaczowi kultury jako środowiska człowieka.

Proponowane obszary, ścieżki namysłu i naukowego rozpoznania, wokół których chciałabym skupić nasze rozważania:

 • Marcel Mauss – zwykła biografia niezwykłego badacza (związki rodzinne i zawodowe, środowisko społeczne, edukacja, kariera, przekonania i zaangażowania polityczne, aktywność pozanaukowa, korespondencja prywatna… i inne);
 • Marcel Mauss zinstytucjonalizowany – wpływy, zależności, współpraca (np. Durkheim, Hubert, Lévi-Bruhl, krąg badaczy  „L’Annee Sociologique”, Instytutu Etnologii, „L’Humanite”… i inne);
 • najistotniejsze koncepcje i badania Marcela Maussa:
  • teoria wymiany i całościowego faktu społecznego (do ut des),
  • magia – religia – rytuał,
  • sposoby posługiwania się ciałem,
  • samobójstwo jako fakt społeczny,
  • miejsce folkloru w badaniach kulturowych,
  • podstawy i ograniczenia pracy terenowej,
  • inne (dostrzeżone przez Autorów);
 • Recepcja myśli Macela Maussa i rozwinięcia w myśli społecznej, etnologii i antropologii (Lévi-Strauss, Godeliere, Foucault, Bourdieu, Derrida, Polany, de Certeau, Michon, Weiner, Thomas… i inni);
 • Wpływ Marcela Maussa na polską myśl naukową (Stefan Czarnowski i jego następcy).

 

Zakładane języki publikacji: angielski, francuski, polski

Termin nadsyłania tekstów: 30 marca 2016

Adres, na który należy nadsyłać teksty: laboratoriumkultury@us.edu.pl

Szczegółowe wyznaczniki redakcyjne znajdują się na stronie: http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/?page_id=2705

 

 

Redaktorzy numeru

Prof. UŚ dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Mgr Emilia Wieczorkowska

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Laboratory of Culture is a journal presenting the greatest representatives of the anthropology of culture – their profile, work and influence. We are pleased to invite the researchers to participate in the next, fifth issue, dedicated to Marcel Mauss whom (together with Claude Lévi-Strauss) we perceive as the most original and revealing researcher in the field of culture perceived as a human environment.

 • The subjects and the modes of scientific reflection and research are suggested as follows:
 • Marcel Mauss: ordinary biography of the extraordinary researcher (family relations, professional environment, education, career, political views and involvements, extra-scientific fields of interests, private correspondence, etc.);
 • Marcel Mauss institutionalized: influence, background, collaborations (e.g. Durkheim, Hubert, Lévi-Bruhl, members of „L’Annee Sociologique” group, l’Institute d’Ethnologie, „L’Humanite”, etc.);
 • the most important theoretical conceptions and the research of Marcel Mauss:
  • the theories of “gift exchange” and “total social phenomena”,
  • magic – religion – rite,
  • body techniques,
  • suicide as a social fact,
  • position of folklore in cultural research,
  • fundaments and limitations of a field work,
  • other (suggested by the Authors).
 • The reception of Mauss’s theory and its development in sociology, ethnology, anthropology, Cultural Studies (Lévi-Strauss, Godeliere, Foucault, Bourdieu, Derrida, Polany, de Certeau, Michon, Weiner, Thomas, etc.);
 • The influence of Marcel Mauss on the work of Polish researchers (Stefan Czarnowski and his followers).

 

DETAILED INFORMATION CONCERNING THE PAPERS:

Languages accepted: English, French, Polish.

Deadline for the papers: March 30th 2016.

Papers should be sent at:  laboratoriumkultury@us.edu.pl

Editors’ detailed instructions at: http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/?page_id=2705

 

 

Issue editors

Prof. UŚ dr hab. (Assoc. Prof.) Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Mgr (MA) Emilia Wieczorkowska