KarlowiczZapraszamy do współpracy przy tworzeniu numeru „Laboratorium Kultury” poświęconego twórczości, życiu i koncepcjom klasyka polskiej etnografii – Jana Aleksandra Karłowicza. Za cel stawiamy sobie prześledzenie działalności organizacyjnej i publikacyjnej autora Chaty polskiej z uwzględnieniem jego roli w kształtowaniu się polskich nauk o kulturze. Pragnęlibyśmy uzupełniać wiedzę o kontekstach kulturowych, historycznych i naukowych pracy tego badacza oraz zastanowić się nad jego miejscem w polskiej i światowej kulturologii.

Nasze dociekania miałyby dotyczyć przede wszystkim:

  • działalności organizacyjnej i publikacyjnej J.A. Karłowicza;
  • roli Karłowicza w animacji nauki w Królestwie Polskim w II połowie XIX wieku;
  • międzyzaborowej działalności Karłowicza na rzecz integrowania nauki polskiej oraz kreowania warszawskiego środowiska naukowego;
  • współpracy Karłowicza z lokalnymi ośrodkami naukowymi;
  • analizy i interpretacji pism Karłowicza.

Zajmując się tą problematyką, chcemy kontynuować główną linię czasopisma, która opiera się na przekonaniu o potrzebie powrotu do najważniejszych dzieł i nazwisk polskiej oraz światowej humanistyki. Planujemy poszerzanie obszaru tworzącego się na styku dwóch perspektyw – chcemy rozpatrywać twórczość polskich autorów w kontekście historii nauk o kulturze, a dzieła autorów zagranicznych badać m.in. pod kątem ich polskiej recepcji. Tym samym, w czasach swobodnego przepływu informacji, staramy się uwypuklać te konteksty, które w procesie globalizowania się nauki stają się coraz mniej czytelne.

Artykuły do numeru „Laboratorium Kultury” dotyczącego Jana Aleksandra Karłowicza należało przesyłać do 31 stycznia 2015 r. na adres mailowy Redakcji (laboratoriumkultury@us.edu.pl).

Szczegółowe wyznaczniki redakcyjne znajdują się na stronie: http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl.

 

dr hab. Anna Gomóła

dr Adam Pisarek

Redaktorzy numeru

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

We would like to encourage you to focus on the classic of the Polish ethnography, whose activity falls for the second half of the 19th. Framework of the most important research task would be to trace the organizational and publishing activities of Jan Karłowicz, while respecting his role in shaping the Polish cultural studies and its international influence. The purpose is to supplement the knowledge of cultural, historical and scientific contexts of the works of this researcher and to locate him on the map of Polish and world culturology. In this case, the research will concern in particular:

  • organizational and publishing activities of J.A. Karłowicz;
  • the role of Karłowicz in the animation of science in the Kingdom of Poland in the second half of 19th
  • activities of Karłowicz in the area of integration of Polish science between areas annexed in Poland and creation of the academic community in Warsaw;
  • cooperation with local research centres;
  • analysis and interpretation of academic and non-academic works of Karłowicz.

Articles should be sent to the Editors (laboratoriumkultury@us.edu.pl) by 31 January 2015.

The detailed description of the determinants can be found under the following address:

 http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl.

 

 

dr hab. Anna Gomóła

dr Adam Pisarek

Editors