LT4Zapraszamy do nadsyłania artykułów do trzeciego numeru „Laboratorium Kultury”.

Wydawca reprintu Antropologii Edwarda Burnetta Tylora, Ryszard Kantor, sugerował potrzebę „powrotu do źródeł”, przekonując, że „Są w dziejach myśli ludzkiej, w dziejach humanistyki zwłaszcza, postacie i książki, które nigdy się nie starzeją, stanowiąc milowe kamienie na nie kończącej się drodze poznania. Wspomnienie o wielkich poprzednikach, powrót do lektury ich dzieł – co jakiś czas – stanowi dla przedstawicieli każdej dyscypliny naukowej niezbędne i odświeżające działanie”.

Wspomniany wyżej podręcznik został przetłumaczony na język polski w kilka lat po jego publikacji w języku angielskim (1871, 1879). Nie mieliśmy takiego szczęścia w przypadku dzieł Lewisa Henry’ego Morgana: stosunkowo dobrze znaną i szeroko komentowaną pracą, dostępną rodzimemu odbiorcy w przekładzie Aleksandry Bąkowskiej (1887), było przede wszystkim Społeczeństwo pierwotne. Słynna League of the Ho-de’-no-sau-nee, Iroquois, „pierwsza naukowa relacja o plemieniu indiańskim” (E. Tooker) doczekała się polskiego tłumaczenia po – bagatela! – równo 160 latach (1851, 2011). Być może to właśnie sprawiło, że Morgana, jak zauważył Bartosz Hlebowicz, „studiuje się [...] ze względu na historię (czy prehistorię) nauki antropologicznej, a nie współczesną atrakcyjność jego propozycji teoretycznych, metod badawczych czy wyboru tematów”. Stajemy więc dzisiaj przed możliwością nie tyle powrotu do wielkiego dzieła, ale raczej jego odczytania po raz pierwszy (przynajmniej na gruncie polskim).

Pragniemy zaprosić Państwa do współtworzenia trzeciego już numeru czasopisma naukowego „Laboratorium Kultury”, tym razem, po Smutku tropikówArgonautach Zachodniego Pacyfiku, poświęconego twórczości Lewisa Henry’ego Morgana, ze szczególnym uwzględnieniem Ligi Irokezów. Wierzymy, iż lektura tej pracy będzie dla wielu z nas źródłem inspiracji, refleksji, a może nawet nowych, naukowych odkryć.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o przesyłanie artykułów (o objętości od 0,5 do 2 arkuszy wydawniczych) na adres jakub.dziewit@us.edu.pl do dnia 31 stycznia 2014 r.* Szczegółowe wyznaczniki redakcyjne znajdują się na stronie: http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl.

 

Redaktorzy numeru: dr Małgorzata Rygielska, mgr Jakub Dziewit

 

* Uwaga! Studenci proszeni są o wysłanie do 14 grudnia propozycji tematu wraz z zarysem koncepcji do akceptacji przez redaktorów.

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

We would like to invite to you to submit your paper for possible inclusion for the third issue of the “Laboratory of Culture”

The publisher of Edward Burnett Tylor’s Anthropology, Ryszard Kantor, was suggesting the need of  “returning to the origins”, convincing that “In the history of human thought, particularly in the humanities, figures and books, which never grow old, remaining the milestones on the neverending journey to the knowledge. The reminiscence of the great precursors, returning to their works – every once in a while – is a necessary and refreshing action for the representatives of all scientific disciplines.”

The mentioned above textbook was translated to Polish few years after its publication in English (1871, 1879). We had no such luck with publishing the works of Henry Lewis Morgan: rather widely known and commented on, available to the native recipient, was the Ancient Society.

The famous League of the Ho-de’-no-sau-nee, Iroquois, “the first scientific relation about an Indian tribe” (E. Tooker), has waited for its translation for – a trifle! – 160 years (1851, 2011). This might be the reason for, as Bartosz Hlebowicz writes, “studying Morgan [...] on the grounds of history (or prehistory) of anthropology, not because of the attractive for the modern times theoretical suggestions, methods or the choice of the subjects.”

Today not only do we have the possibility to read it for the first time in Polish, but also to give justice to Morgan, reading him as an original and path-breaking author author in anthropology.

We would like to invite you to cooperation in creating the third issue of the scientific magazine, “Laboratory of Culture”, this time, after the Tristes Tropiques and the Argonauts of the Western Pacific, dedicated to the Lewis Henry Morgan’s League of the Ho-de’-no-sau-nee. We would like to believe that the reading of this work will become the source of an inspiration, reflection, or maybe even new, scientific discoveries.

All interested in this cooperation are expected to send in their papers (volume of 0,5 or 2 publisher’s sheet) on January 31st 2013 to: jakub.dziewit@us.edu.pl. The detailed description of the determinants can be found under the following address: http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl.

The editor-in-chief of this issue are: Dr Magłorzata Rygielska and Mr Jakub Dziewit.